Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo
 Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou
 získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne

I.
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.anglickajazykovka.sk
ToNaBi s.r.o.
sídlo: Pezinská 765/58, 900 21 Svätý Jur
IČO: 55 481 973
DIČ: 2121995139
email: marika@anglickajazykovka.sk
• prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.anglickajazykovka.sk, ďalej ako „prevádzkovateľ“

II.
Účel spracúvania osobných údajov

• účelom spracúvania osobných údajov je poskytnutie služby výučby anglického jazyka (ďalej ako „služba“)
• účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia záujemcov o službu
• účelom spracúvania osobných údajov je zaslanie Správy alebo potvrdenie záujmu o službu zo strany záujemcu, alebo klienta alebo jeho zákonného zástupcu (ďalej ako „klient“), a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty marika@anglickajazykovka.sk, alebo prostredníctvom kontaktného formulára vyplneného na www.anglickájazykovka.sk/kontakt alebo prostredníctvom Prihlášky na kurz anglického jazyka vyplnenej na www.anglickájazykovka.sk/kontakt
• účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie informácií o pripravovaných novinkách prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ poskytol klientovi službu a má záujem klienta ďalej informovať o svojich pripravovaných akciách v rámci svojej marketingovej činnosti.
• účelom spracúvania osobných údajov je fakturácia na základe zákona o účtovníctve

III.
Zoznam spracúvaných osobných údajov

• prevádzkovateľ spracúva Vaše poskytnuté kontaktné údaje na účely realizácie služby, kurzu anglického jazyka
• kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely komunikácie s klientom), e-mailová adresa (na účely komunikácie s klientom, potvrdenia kurzu a zasielania faktúr), a údaje vyplnené vo formulári Prihláška na kurz anglického jazyka - Formuláre Google (na účely prihlášky na kurz, realizácie kurzu anglického jazyka a fakturáciu)

IV.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

• prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje klientov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho klient so záujmom o službu očakáva
• prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov
• dotknutý klient sa voči zasielaniu marketingových materiálov môže ohradiť a prevádzkovateľ už následne nesmie takéto materiály dotknutej osobe zasielať.

V.
Zverejnenie údajov

• prevádzkovateľ získané osobné údaje klientov nezverejňuje
• prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje klientov do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI.
Podmienky spracúvania

• prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
• prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi klientov zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
• prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov klientov

VII.
Práva a povinnosti dotknutej osoby

• klient prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje
• za podmienok stanovených v Zákone č. 18/2018 má klient prevádzkovateľa ako dotknutá osoba
o právo na prístup ku svojím osobným údajom,
o právo na opravu osobných údajov ,
o právo na výmaz osobných údajov,
o právo vzniesť námietku proti spracovaniu,
o právo na prenositeľnosť údajov,
o právo odvolať súhlas so spracovaním písomne na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. I týchto podmienok.
o Ďalej má dotknutá osoba právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov.


VIII.
Záverečné ustanovenia

Odoslaním formulára z www.anglickájazykovka.sk/kontakt klient ako dotknutá osoba potvrdzuje že je oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 28.7.2023.